• هر اقدامی که ناقض اصل آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و برابری عدالتی انتخاباتی بین شهروندان باشد، غیرقانونی است.

    #از_چه_نگهبانی_میکنید؟

    در نقد اقدامات غیرقانونی و ضد قانون اساسی شورای نگهبان