• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/02/17 ساعت 01:39

    روسای محترم دو قوه شهر به شهر می‌روند و دنبال کارخانه تعطبل شده می‌گردند برای احیا
    در حضورشان بیش از ۲۰ منطقه آزاد و ویژه تصویب کردند
    مصوبه ضدتولید در سال جهش تولید