• واقعا این رفتارها در راستای دفاع از حق آزادی مردم بر تعیین سرنوشتشان است !؟
    این مسیر #قیم_مابانه هیچ تناسبی با جمهوری و دمکراسی ندارد !
    بهتر است بجای این همه هزینه و توهین به شعور #مردم نسبت به انحلال نهاد #انتخابات و اعلام رسمی پایان #جمهوریت اقدام نمائید