• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/17 ساعت 11:34

    «بی‌شک فاصله‌ی میان بایدها و واقعیتها، همواره وجدانهای آرمان‌خواه را عذاب داده و میدهد، اما این، فاصله‌ای طی‌شدنی است …
    و بی‌شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.»
    بیانیه گام دوم انقلاب