• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/02/16 ساعت 21:58

    زهرا محمدخانی، مامایی با ۵۰ سال سابقه کار است!
    او در مورد تعهد ماماها برای خدمت به مادران، در طی همه‌گیری #کووید۱۹ صحبت می‌کند

    Zahra Mohammadkhani has been a #midwife for ۵۰ years!
    She talks about #midwives' commitment to serving mothers and babies during the #Covid۱۹ pandemic: