• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/16 ساعت 11:46

    اگر #استراتژی_صنعتی_معدنی براساس آمایش سرزمین داشته و به آن عمل کنیم؛
    اگر به فناوری نه به عنوان دکور بلکه به عنوان ضرورت برای کاهش قیمت تمام شده وافزایش کیفیت توجه کنیم، به تولیدپایدار صادراتی رسیده وحتما کاهش منطقی قیمت ارز شدنیست.
    اما #مرد_میدان میخواهد نه رئیس #مافیا و برادرش!