• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/02/14 ساعت 10:57

    ما هر وقت نون می‌خریدیم مامانم برای تشویق! می‌گفت: دختری که نون میاره الله نگهش می‌داره!