• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/14 ساعت 13:19

    از آنجا که شرکت‌های خارجی بر اساس برنامه ریزی دقیق حرکت می‌کنند ترجیح می‌دهند که با همکاری با کشورهای مانند ایران که ریسک دارد سرمایه خودشان را به خطر نیندازند.
    https://pro.largus.fr/actualites/peugeot-va-sappuyer-sur-lexperience-dopel-pour-revenir-aux-usa-۹۹۴۵۳۹۱.html…