• جو دلایل زیادی برای خوشحال بودن دارد، میلیاردها دلیل. آخر او پول‌دار است. خیلی پول‌دار. اما او می‌فهمد تا وقتی پای پول وسط باشد، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌آید، نیست.

    چون بهترین چیزها در زندگی رایگان هستند و اگر جویی مراقب نباشد، همه را از دست خواهد داد.

    از #کتاب پسر میلیاردر