• بابا می‌گوید: هوای معدن سنگین است. مثل سرب یا آهن، آنجا نمی‌شود آسوده نفس کشید، هوای سنگین، کارگرها را به سرفه می‌اندازد.
    گاهی دلمان می‌خواهد میان کوه و دشت، میان گندم و لاله نفس بکشیم.

    از #کتاب معدن زغال‌سنگ کجاست؟

    #روز_کارگر
    #LabourDay
    #LabourDay۲۰۲۱