• بعدازماجرای #دستکاری_بودجه برای پیگیری موضوع به #عنابستانی زنگ زدم،گفت«هرچندتخلفی اتفاق افتاده،امااونقدربزرگ نبوده که رسانه‌های اصلاحطلب دربوق وکرناکردند.»بزرگوارای مجلسی ۴۰۰هزار میلیاردتومان براشون جزئی است،ازبس کم توقع هستند!!گفتم موضوع قرار پیگیری بشه?گفت،اتفاق خاصی نیفتاده که