• فیل کوچولو رو به آن‌ها کرد و پرسید: «چرا می‌خندید؟»
  میمون‌ها گفتند: «چون گوش‌های دوستت صورتی است.»
  شیر گفت: «چون او بی‌عرضه است!»
  زرافه گفت: «چون بقیه دارند می‌خندند!»

  از #کتاب فیلی با گوش‌های صورتی
  نویسنده: ولف هارانت
  #کتاب_کودک