• مقصر #سقوط_بورس چه نهادی است?در نشست با یک نهاداقتصادی مهم قراراست، درباره مطالبات مردم درخصوص بورس گزارش بدیم.نظراتتون راهگشاخواهد بود. لطفا کلی نظر ندید،مصداقی بگید #وزرات_اقتصاد، سازمان بورس، بانکها، #مجلس، وزارت صمت یانهادهای حاکمیتی مثل کمیته امداد و …روعامل اصلی می‌دونید.