• #همتی همچنین با دفاع از مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، این رویه را عاملی برای مقابله با برخی بی انضباطی‌های مالی ارزیابی کرد