• گفتنی است،بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی ازجمله آلبرت بغزیان،حسین راغفر، عباس هشی،علی قنبری و …ضمن تاییدوحمایت ازرویکردشفاف بانک مرکزی در خصوص مقابله با تبدیل ارزهای مسدود شده به ریال، از دولت خواستند که به رویکردهای تخصصی علم اقتصاد توجه کنند. #بانک_مرکزی_شفاف