• اواسط فروردین ماه نوبخت درباره بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت مطالبی رامنتشر کرد، بعد از این اظهار نظرها، همتی ضمن تکذیب هرگونه بدهی بانک مرکزی به #دولت اعلام کرد:اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکاردولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود …