• بعد از ابهاماتی که میان بانک مرکزی وسازمان برنامه وبودجه درباره بدهی به مطرح شد.شنیده هاحاکی ازآن است که رهبری ازموضع #بانک_مرکزی درعدم تبدیل منابع مسدودارزی به ریال وعدم استفاده ازذخایر بانک مرکزی حمایت وذخایر استفاده شده را،بدهی دولت به بانک مرکزی قلمدادکرده. #همتی_شفافیت