• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/02/04 ساعت 05:59

    قبل از دربی رفت ، به خواست رقبا و سازمان لیگ و با خستگی فراوان ،رفتیم مازندران و بازی عقب افتاده را با نساجی انجام دادیم. قبل از دربی برگشت ما هم همان خواسته را داریم ، باید بازی نفت آبادان برگزار شود . ۲۱ فروردین نامه زدیم ، امروز مجدد یاد آوری میکنیم .