• پوما گفت: «چند وقتی است که سروکله‌ی دیوی این طرف‌ها پیدا شده و من دنبال یاری می‌گردم که با هم شکستش بدهیم.»
    پادی گفت: «دیو؟! خون کارآگاهی‌ام به جوش آمد. بیشتر توضیح بده.»

    از #کتاب کارآگاه پادی و دیو سیاه
    نویسنده: نوشین شعبانی
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان