• انشالا با کمک هم کرونا رو شکست میدیم!
    وقتی کارمند بانک به مشتری که ماسک نزده، خدمات ارائه نمیکنه و اونم ماسک یه مشتری دیگه رو میگیره تا کار بانکیش انجام بگیره
    باحال نیست!؟