• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/01/31 ساعت 10:40

    حریرچی: «به جز اکسیژن معمولی بقیه داروهای ضدکرونای مطرح تاثیر زیادی ندارند و فقط آنها را برای رفع عذاب وجدان و حسرت به مردم می‌دهیم.»