• در نقاشی هیچ اشتباهی وجود ندارد.
    هر اشتباهی می‌تواند به یک اتفاق خوشایند تبدیل شود.

    از #کتاب فرار از سطل زباله
    نویسنده: الیز بروچ
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان