• سالهابرای #حرم_رضوی ازسوییس عطروارد میشد،برای خودکفایی،مسئولان حرم تصمیم میگیرند،عطرداخلی با برندحرم تولیدکنند.سال۹۴قراردادی برای تولید۲هزار لیترعطر،هرلیتر۴۰میلیون تومان منعقدمیشه، ۸۰میلیاردتومان نقداپرداخت میشه.چندسال بعدعطرهاتحویل میشن،امامدتی بعد استفاده،عطرهاترش و بدبو میشن.