• «خیلی ترسیده بودم! از وسط کلاس آمدم بیرون. اما هرجا را گشتم پیدایت نکردم.»
    چشم‌های ماروین از خوشحالی می‌درخشند. تمام این مدت جیمز دنبال او می‌گشته! فقط دوستان خوب چنین کاری می‌کنند!

    از #کتاب ماروین و جیمز ۳ - فرار از سطل زباله
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان