• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/01/25 ساعت 12:16

    به عزیزی گفتم تو که سیاسی هستی دیگه چرا می‌خوای بری شورای شهر؟
    گفت: می‌خوام برم اونجا جلوی سیاسی کاری و سیاسی بازی رو بگیرم!