• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/01/24 ساعت 18:48

    یک پاسخ مناسب، در زمان مناسب؛ بدون توقف مذاکرات.
    پاسخ‌های مناسب از نوع دیگر هم در زمان‌های مناسب از راه خواهند رسید.