• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/01/24 ساعت 00:49

    حضرت آقا از سر خیرخواهی به دو نفر گفتند نیا
    یکی پشت بلندگو و یکی هم در جلسه خصوصی
    آن یکی آمد و شمشیر را از رو بست، این یکی حرمت نگه داشت و گفت چشم

    کاری به دنیای سیاست و سیاسی‌بازی‌ها و نیت‌ها و … ندارم اما همینکه حرمت ریش سفید پدر خانه را نگه داشتی دمت گرم