• «مارگزیده خواب میرود اما آدم فقیر و گرسنه نه».پدیده فقر طبقه ضعیف جامعه و ساکنان مناطق دورافتاده در کنار پدیده کرونا،حاصل ضعف مدیریت در اداره کشور است،محصول سیاست تبعیض برخی مسوولان است،ناشی از شهروند درجه ۲ حساب کردن شهروندان است و محصول بی اعتنایی به قشر ضعیف وحاشیه نشینان است.