• شیر آب چک‌چک می‌کند و پسرک می‌پرسد: «مامان اگر توی اتاقم پر از آب بشود، بعد آن موج‌های پرسروصدا من و تختخوابم را از پنجره‌ی اتاقم ببرند بیرون توی خیابان تاریک، آن هم بدون شما، چی؟»

    از #کتاب شب‌به‌خیر عزیز دلم!
    #کتاب_کودک