• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/01/20 ساعت 17:20

    شهید سید مرتضی آوینی: «دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین …»

    ۲۰ فروردین سالروز شهادت مرتضی آوینی گرامی باد
    شادی روحش صلوات