• خروسی در این محله است که امشب از دوی نیمه‌شب تا به حالا که دم‌دمای سحر است بنای صبح کرده و قوقولی گویان است؛
    شبیه ما که با هر درخشش نوری کم‌جان گمان طلوع خورشید داریم.
    امشب با این خروس بی‌محل در این محله قرابت جمعی یافتم، هربار که چه‌چه‌ی خروسانه سر داد لبخند زدم که‌ای دل غافل.