• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1400/01/19 ساعت 06:45

  روزى مرقع دارى از راه رسید و به نزدیک بو سعید درآمد و سلام کرد و گفت:
  پاى افزار بیرون کنم که به تو بیاسایم که گرد همه عالم بگشتم؛ خود نیاسودم و آسوده اى نیز ندیدم.
  پیر گفت:
  چرا از خویش دست نداشتى تا خود بیاسودى و خلق هم به تو بیاسودندى؟
  #نفحات_الانس
  #عبدالرحمان_جامى