• خواستم یادآور بشم که از #چین لعنتی آمد، چین مائو تسه تونگ که تنها با پروژه احمقانه «یک گام بزرگ به پیش» زمینه مرگ میلیون‌ها تن از مردمش رو فراهم کرد چون انسان و انسانیت برای هیچ مارکسیست-کمونیستی معنا نداره!
    بله از چین آمد #ویروس_چینی، #کرونا