• «مارک دوبویتز» از جمله حامیان اصلی تحریم‌ها گفته رابرت مالی میخواهد تحریم‌های مربوط به سپاه و همچنین تحریم‌های مرتبط با تروریسم مثل شرکت ملی نفت و بانک مرکزی و اینا رو میخواد بردارد