• رئیس جامعه تورگردانان ایران:
    بهتر نیست به جای کنترل مردم، ویروس را کنترل و درمان آن را وارد کنید؟/عصر ایران