• مرتضی هاشمی   murtada_hm@

    1400/01/19 ساعت 04:11

    علی پایا در حال مصاحبه با شهید مطهری در فروردین ۱۳۵۸.
    https://youtu.be/Thv_۲SlEfYA