• مذاکره #ایران و #اروپا با حضور غیر مستقیم #آمریکا و احتمال توافق برای لغو #تحریم‌ها چنان #کیهان را نگران کرده است که در شماره امروز پنجشنبه خواستار ترک مذاکرات شده است. کیهان از یکشنبه گذشته تیتر یک ۴ شماره را علیه مذاکرات برای لغو تحریم‌ها اختصاص داده است.#برجام