• خدایا نسل کیسه فریزر رو از ایران وردار … این هم‌وطن‌های ما هرجای این کره خاکی برن با خودشون می‌برنش.
    دوستان برای فریزر ظرف مخصوص وجود داره بخدا!
    #محیط_زیست