• ساعت ۹:۵۹ صبح روز پنج‌شنبه، جودی یک اردک کشید؛ با کلاه استوانه‌ای و عصا و چکمه‌هایی از جنس چرم خیلی نرم. روی چکمه‌ها، دکمه‌های نقره‌ای گذاشت: یک … دو …
    آخرین دکمه را که می‌خواست بکشد، خودکارش روی هوا درنگ کرد …

    از #کتاب دکمه‌های نقره‌ای
    #کتاب_کودک