• کیانوش جهانپور   drjahanpur@

    1400/01/19 ساعت 04:22

    ۴۰ سال قبل فیدل کاسترو وعده داد که قطب بیوتکنولوژی منطقه کارائیب را شکل دهد …
    و ۴۰ سال بعد، امروز کوبا به کوچکترین کشور جهان بدل شده است که نه تنها یک، بلکه چندین واکسن کرونا تولید کند …