• محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

    1400/01/19 ساعت 03:34

    در مواردی قرق رسانه‌ای سخت و منفی برای مسدود کردن راه قرق رسانه‌ای نرم و مثبت انجام میشود.فیلترینگ یکی از همین موارد است.
    تشخیص لزوم قرق رسانه‌ای سخت و منفی با حاکمیت هاست.
    برداشتن فیلترینگ برنامه‌ها می‌تواند به دلیل بی اثر شدن آن و یا توسعه آن برنامه‌ها باشد.
    #نظریه_قرق_رسانه_ای