• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/01/16 ساعت 12:00

    برای اینکه به تخمین درستی از سرعت شیوع بیماری در موج چهارم برسید؛ فوتی کرونایی بهشت زهرا در اسفندماه به طور متوسط ۲۰ تا و اواخر اسفند تک رقمی بوده. پریروز این رقم رسیده ۵۸. یعنی سه برابر میانگین اسفند و ۵ برابر آخرش.