• کارگاه وفروشگاه کلاه«کابوی»
    فروشنده تاکید میکردکسانی که تصمیم میگیرنداز این کلاه استفاده کنندباید نسبت به آداب و سنت پوشیدن کلاه کابوی مسولیت پذیرباشند.
    لبه‌های کلاه را بابخار آب خم‌میکرد.
    کلاههای پشمی‌را بخار نمیزنند.کلاهها معمولا ازچرم،برگ نخل،پشم‌یا کاه درست میشوند.
    #Texas