• آینده اقتصاد دنیا در دستان #چین است اما آینده سیاست، نظامی‌گری و فناوری حتما در دست #آمریکا و اروپاست.برقراری موازنه در سیاست خارجی لازم است.گسترش روابط اقتصادی باکشورهای #اکو، #آسیای_مرکزی و #قفقاز برای #ایران لازم هست.حوزه تمدنی و نقش بی بدیل ترانزیتی‌مان را نباید فراموش کنیم.