• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/01/07 ساعت 16:02

    رابطه ایران و چین و ارتقای هرچه بیشتر آن، موضوعی است فارغ از شرایط سیاسی اقتصادی هر دو کشور یا منطقه و دارای اصالت و اهمیتی ذاتی است. این رابطه مبتنی بر نگاهی راهبردی و دراز مدت است که خیر و نفع هر دو کشور در آن دیده شده و ناشی از اقتضائات مقطعی نیست. #سندهمکاری۲۵ساله