• کاری با بازدید @mb_ghalibaf از اردوهای جهادی ندارم. اصلا هم برداشتم انتخاباتی نیست و حرف جناحی نمی‌زنم. چرا این همه آدم ماسک ندارند؟
    #ماسک
    #کرونا