• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/09/10 ساعت 03:18

    🔴تایمز: فضای جنگ داخلی در فرانسه تظاهرات جنش جلیقه زردها با اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت در فرانسه آغاز شد و اکنون به جنبشی علیه ماکرون تبدیل تغییر یافته که خواستار برکناری رئیس جمهور فرانسه است #France #YellowJackets http://www.persiangulfstudies.com https://t.co/MQuOwVgB۸y https://t.co/VJUxDtRevS