• جمشید انصاری   jamshid_ansari@

      1397/02/20 ساعت 19:12

      همراه بااتخاذتدابیراقتصادی ومدیریتی برای مقابله باپیامدهای خروج آمریکا از برجام،آنچه درداخل کشور مهم است تقویت یکپارچگی و اتحادمردم واستفاده از مشارکت همه گرایشها وجریانات درحل مشکلات است . همه باید بتوانندبرای کمک به کشور در شرایط فعلی نقش موثر خود را ایفاکنند! #unter_us_table