• دیپلم افتخار #دانشکده زبان #دانشگاه #بلگراد به #ایران اعطا شد
  #iran
  #belgrad
  #university
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۳۱۹/٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۷٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • ۲۳۰۰ کد رشته محل دانشگاه آزاد تأیید شد
  http://buff.ly/۲ukgoQv
  #university #زومیت