• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1398/09/23 ساعت 11:49

    قهرمانان سال ۲۰۱۹ از دید گوگل
    یادش به خیر قبلا که مطبوعات جان و رمقی داشت از ابتدای اسفند شروع نظرخواهی در این زمینه و شیوه بستن صفحات بود. چیزی که جای اون خالیه.
    #heroes #sheroes #۲۰۱۹